Årsmøde i Tune Pensionistceter

 Lidt om Brugerrådet for Tune Pensionistcenter, Nørregade 6, 4030 Tune.

Brugerrådsvalg- og sammensætning:
• Brugerrådet består af 5 medlemmer;formand, næstformand, kasserer,
   sekretær og 1 rådsmedlem som vælges på årsmødet. Herudover vælges
   ligeledes på årsmødet 2 suppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
• Brugerrådet vælges af og blandt centrets brugere.
• Valgperioden er 2 år.

 Centrets brugergrupper:
• Alle pensionister og efterlønsmodtagere i området skal have mulighed for
   at bruge centret; foreninger, interessegrupper m.v.


Formål og opgaver for brugerrådet:
• Medvirke til at skabe et venligt og engagerende miljø, hvor brugernes
   forskellighed respekteres.
• Stå for den daglige drift under hensyn til brugernes ønsker og behov.
• Holde opsyn med centret og dets benyttelse.
• Fordele lokaler således, at alle interesser tilgodeses.
• Varetage den fra kommunen tildelte økonomi.
• Være opmærksom på behov for vedligeholdelse, ændringer eller andet
   vedrørende bygningen, inventaret og lign.
• Aflægge regnskab for det tildelte rådighedsbeløb, udarbejde
   benyttelsesplan samt oplyse om nye behov.
• Kompetence i forhold til ovennævnte samt til aftaler om ansvar og
   økonomi, regnskabsregler og vedtagne husregler.
• Brugerrådet er kontaktled i samarbejdet med kommunen via
   aktivitetskonsulenten.

Referater:

Referat fra 2021 Årsmøde

Årsmøde 2021 er flyttet 

Referat fra 2020 Årsmøde 

Referat fra 2019 Årsmøde

Referat fra 2018 Årsmøde