Love og vedtægter for Tune Pensionistforening


§ 1. Foreningens formål er at samle alle pensionister i området. Foreningsarbejde skal virke til gensidig støtte og opmuntring, og til varetagelse af medlemmernes interesser. Foreningen er upartisk i religiøse og partipolitiske spørgsmål.

§ 2. Som aktive medlemmer kan optages enhver, der modtager pension samt enhver, der er fyldt 60 år.
Ægtefæller eller samboende under 60 år kan optages som aktive medlemmer, men uden valgbarhed.
Passive medlemmer kan optages uden stemmeret.

§ 3. Medlemskontingent for såvel aktive som passive medlemmer fastsættes af den ordinære generalforsamling. -

§ 4. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årlig i januar måned. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, alle valg gælder for 2 år. ormanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges de ulige årstal. Kasseren og 1 bestyrelsesmedlem vælges de lige årstal. Der vælges bestyrelsessuppleanter 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Valgene foregår skiftevis. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Generalforsamling indvarsles med mindst 14 dages varsel ved tilsigelse eller avertering.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes hvis bestyrelsen finder det nødvendigt eller begæring af mindst 20 aktive medlemmer. I særlige tilfælde kan ekstraordinær generalforsamling indkaldes med kortere varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 5. Til ordinær generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant

8. Eventuelt

§ 6. Ved en generalforsamling, hvor lovændring eller foreningens opløsning står på dagsordenen, skal der for at generalforsamlingen skal være beslutningsdygtig være mødt mindst en tredjedel af foreningens medlemmer, og heraf skal mindst tre fjerdedele stemme for forslagets vedtagelse.
Er denne generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

På generalforsamlingen vælges en dirigent. Ethvert spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal ved håndsoprækning, med mindre der i tvivlstilfælde forlanges skriftlig afstemning.

§ 7. Almindelige møder ledes af formanden, i hans forfald af næstformanden eller et andet bestyrelsesmedlem. Kontingent og bidrag indgår til kassereren, som udbetaler regninger.

§ 8. Hvis et medlem forsøger at undergrave sammenholdet i foreningen, eller undlader at respektere god tone ved foreningens møder, kan bestyrelsen med ansvar for den efterfølgende generalforsamling, ekskludere vedkommende som dog har ret til at forsvare sig under det pågældende punkt på førstkommende generalforsamling.

§ 9. Hvis foreningen opløses overlades det til bestyrelsen at træffe afgørelse om nettoformuens anvendelse.

Vedtaget på Pensionistforeningens generalforsamling 20. januar 1988 – Rettet januar 2003

BESTYRELSEN

 

Love og Vedtægter til udskrift: HER